Reflect Your Passion

Privacy Policy

Meguiar’s Holland B.V. respecteert uw recht op privacy. Dit beleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die wij vergaren en hoe wij deze informatie gebruiken.

 • Privacy-richtlijn

Deze richtlijn is van toepassing op de website van Meguiar’s Holland B.V.. Als er extra of andere mededelingen nodig zijn in verband met een specifieke Meguiar’s Holland B.V. website zullen wij die mededelingen op die website zelf of in een aparte privacyverklaring (‘Privacy-richtlijn’) op die website zetten. Elke aparte bekendmaking of privacy-richtlijn vormt een aanvulling en wijziging op deze richtlijn, maar uitsluitend wat betreft de Meguiar’s Holland B.V. website waar deze op staat.

 • Uw toestemming

Door de Meguiar’s Holland B.V. (hierna Meguiar’s) website te gebruiken of ons uw persoonlijke informatie te geven, gaat u akkoord met de vergaring, het gebruik en de vrijgave van uw persoonlijke informatie volgens de bepalingen in deze richtlijn en eventuele van toepassing zijnde privacy-richtlijnen van het land of de website. Als u niet instemt met de vergaring, het gebruik en de vrijgave van uw persoonlijke informatie zoals bepaald in deze richtlijn (en eventuele van toepassing zijnde privacy-richtlijnen van het land of de website) gebruik dan geen Meguiar’s website of formulieren in Contact/ Neem contact met Meguiar’s op /Vraag een brochure aan.

 • Beperkingen op de vergaring, het gebruik en de vrijgave van persoonlijke informatie

In zoverre de van toepassing zijnde wet dit vereist, zal Meguiar’s Holland B.V. bij het vergaren van persoonlijke informatie op de Meguiar’s website:
– u op tijd en in voldoende mate op de hoogte stellen van haar gegevenspraktijken;
– uw persoonlijke informatie uitsluitend vergaren, gebruiken, vrijgeven en overdragen met uw toestemming, hetzij nadrukkelijk, hetzij geïmpliceerd, afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonlijke informatie, wettelijke vereisten en andere factoren;
– uw persoonlijke informatie uitsluitend vergaren voor specifieke, beperkte doeleinden. De informatie die wij vergaren zal relevant, adequaat en niet overmatig zijn voor het doel waarvoor het wordt vergaard;
– uw persoonlijke informatie verwerken op een manier die overeenstemt met het doel waarvoor het oorspronkelijk is vergaard of waar u vervolgens toestemming voor heeft gegeven;
– commercieel redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig, en, indien nodig, actueel;
– uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor directe marketing zonder dat u de kans krijgt om daarvan af te zien;
– de nodige maatregelen nemen, al dan niet per contract, om adequate bescherming te verschaffen voor de persoonlijke informatie die wordt vrijgegeven aan een derde partij of wordt overgebracht naar een ander land, inclusief binnen Meguiar’s.

 • Via website van Meguiar’s Holland B.V. vergaarde informatie en hoe deze kan worden gebruikt

Wanneer u de Meguiar’s website opent en gebruikt, zijn er 3 manieren waarop wij informatie over u kunnen vergaren:1. Informatie die ons wordt toegezonden door uw webbrowser. Meguiar’s vergaart informatie die ons automatisch wordt toegezonden door uw webbrowser. Deze informatie omvat meestal het IP-adres van uw internetaanbieder, de naam van uw besturingssysteem (zoals iOS® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (zoals Internet Explorer® of Chrome®). De informatie die wij ontvangen, hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Controleer uw browser als u wilt zien welke informatie uw browser verstuurt en hoe u de instellingen kunt wijzigen. De informatie die door uw browser wordt verschaft, bevat geen persoonlijke identificatie. Wij gebruiken deze informatie om statistieken op te stellen die ons erbij helpen om onze sites te verbeteren en meer compatibel te maken met de technologie die wordt gebruikt door onze bezoekers via internet.2. Vergaarde gegevens door het plaatsen van een ‘cookie’ op uw computer. Meguiar’s kan informatie over u bemachtigen door een ‘label’ te plaatsen op de harde schijf van uw computer. Deze labels staan bekend als ‘cookies’. Op onze website wordt gebruik gemaakt van ‘sessiecookies’. Als u onze website bezoekt, wordt er een sessiecookie gebruikt om uw computer een label te geven met een door de computer gegenereerde, unieke identificatie. Een sessiecookie bevat geen persoonlijke identificatie en verloopt zodra u uw browser sluit. Wij gebruiken sessiecookies om statistische informatie te vergaren over de manier waarop bezoekers onze sites gebruiken – naar welke pagina’s zij gaan, welke links zij gebruiken en hoe lang ze op elke pagina blijven. Wij analyseren deze informatie (ook wel ‘clickstream data’ genoemd) in statistische vorm om een beter inzicht te krijgen in de dingen die onze bezoekers interessant vinden en waar de inhoud en functionaliteit van onze website voor verbetering vatbaar is. Op sommige Meguiar’s website worden tevens ‘permanente cookies’ gebruikt. Deze cookies verlopen niet wanneer u uw browser sluit; deze blijven op uw computer achter totdat u ze verwijdert. Door uw computer een unieke identificatie te geven, kunnen wij een gegevensbestand opstellen van uw eerdere keuzen en voorkeuren, en in situaties waar deze keuzen of voorkeuren nogmaals moeten worden vergaard, kunnen deze door ons worden verschaft, om u tijd en moeite te besparen. Bijvoorbeeld nadat u iets heeft gekocht en u besluit nog iets anders te kopen, blijft uw postadres behouden en hoeft u dat alleen maar te bevestigen. Indien er op een Meguiar’s website gebruik wordt gemaakt van ‘permanente cookies’ zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via de privacyverklaring die op die website staat. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat het u wordt gemeld als er een cookie op uw computer wordt gezet. Hoewel het niet vereist is dat u cookies accepteert als u een Meguiar’s website bezoekt, kan het zijn dat u niet gebruik kunt maken van alle functies van de website als uw browser onze cookies weigert. 3. Informatie die u bewust en vrijwillig verschaft. Meguiar’s vergaart de informatie die u bewust en vrijwillig verschaft als u een Meguiar’s website gebruikt, zoals bijvoorbeeld de informatie die u opgeeft als u zich inschrijft voor het ontvangen van berichten via e-mail, als u een enquête invult, of wanneer u ons een vraag stelt of reacties geeft per e-mail. In veel gevallen zal deze informatie persoonlijke informatie bevatten. Meguiar’s gebruikt deze informatie voor het doel waarvoor u het heeft verschaft. Bijvoorbeeld als u uw e-mailadres opgeeft wanneer u meldingen per e-mail wilt ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om u de meldingen te sturen waar u om heeft gevraagd. Wij kunnen de informatie die wij op Meguiar’s website vergaren tevens gebruiken voor verschillende zakelijke doeleinden zoals klantenservice, de preventie van fraude, marktonderzoek, het verbeteren van onze producten en diensten en het sturen van informatie en aanbiedingen aan u en uw bedrijf waarvan wij denken dat u er interesse in zult hebben. Wij kunnen tevens alle persoonsgegevens verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. In de meeste gevallen vragen wij u op de pagina waar u uw persoonlijke informatie opgeeft om die keuze aan te geven.

 • Het doorgeven van persoonlijke informatie

Zonder uw nadrukkelijke toestemming verkoopt Meguiar’s de persoonlijke informatie die via haar website wordt vergaard niet aan mailinglistbrokers. Meguiar’s kan uw persoonlijke informatie tevens doorgeven aan derden die wij in dienst nemen om ondersteunende diensten voor ons te verlenen. Deze derden mogen de persoonlijke informatie die wij aan hen doorgeven uitsluitend gebruiken om namens ons diensten te verlenen en zij moeten uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk houden. In sommige gevallen kan Meguiar’s uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden die met ons samenwerken om producten en diensten aan onze klanten te leveren. Wanneer wij dit doen, vereisen wij dat deze zakelijke partners uw informatie op een manier gebruiken die overeenkomt met het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden vergaard (of waar u vervolgens toestemming voor heeft gegeven) en uitsluitend als dit is toegestaan onder deze richtlijn, de van toepassing zijnde privacy-richtlijnen van een land of website en alle van toepassing zijnde wetten inzake privacy en gegevensbescherming. In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen wij persoonlijke informatie doorgeven of overdragen aan ongerelateerde derden. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie doorgeven aan derden (i) op uw verzoek; (ii) om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een rechtsvonnis; (iii) om een mogelijke misdaad te onderzoeken, zoals identiteitsdiefstal; (iv) in verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, liquidatie of ontbinding van Meguiar’s of een bedrijfseenheid van Meguiar’s; of (v) onder soortgelijke omstandigheden. Indien zo’n geval zich voordoet, zullen wij de nodige stappen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. In de meeste gevallen vragen wij u op de pagina waar u uw persoonlijke informatie opgeeft om die keuze aan te geven.

 • Beveiliging van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie wordt over het algemeen opgeslagen in gegevensbestanden van Meguiar’s of gegevensbestanden die door onze serviceproviders worden bijgehouden. De meeste van deze gegevensbestanden bevinden zich op servers in de Verenigde Staten. Voor zover dit door de wet vereist wordt, wordt u er op de juiste wijze van op de hoogte gesteld als uw persoonlijke informatie buiten uw land wordt gebracht. Meguiar’s neemt redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van uw persoonlijke informatie te handhaven. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld SSL-technologie (secure socket layer) om persoonlijke informatie via internet te versturen. Hoewel wij veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde vrijgave, misbruik of verandering kunnen wij, net als bij alle computernetwerken die met internet zijn verbonden, de veiligheid van gegevens die via het internet worden verschaft niet garanderen en zijn wij niet verantwoordelijk voor de inbreuk op de veiligheid als dit redelijkerwijze buiten onze controle valt.

 • Links met websites van derden

De Meguiar’s websites kunnen links bevatten naar websites die niet van Meguiar’s zijn. Deze links worden als service verschaft en impliceren geen onderschrijving van de activiteiten of inhoud van deze websites, en ook geen verband met de exploitanten daarvan. Meguiar’s controleert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken daarvan. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid te lezen dat op de websites staat die u bezoekt voordat u de website gebruikt of persoonlijke informatie verschaft.

 • Toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt de persoonlijke informatie die u ons via de Meguiar’s website heeft verschaft, bekijken, corrigeren en bijwerken door middel van de communicatiemechanismen die op de Meguiar’s website staan, door op deze communicatielink te klikken of door ons aan te schrijven op Meguiar’s Holland B.V. Postbus 3303, 2601 DH Delft

 • Behoud van persoonlijke informatie

Meguiar’s bewaart de persoonlijke informatie die op de Meguiar’s website is vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om heeft gevraagd of als toegestaan is door de van toepassing zijnde wet.

 • Kinderen en ouders

De Meguiar’s website isover het algemeen niet bedoeld voor personen onder de 13 jaar. Meguiar’s zoekt en vergaart op haar website niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen behalve waar dit is toegestaan door de van toepassing zijnde wet. Indien uw kind persoonlijke informatie heeft ingediend en u wilt verzoeken om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen, kunt u dit doen door middel van de communicatiemechanismen die op de Meguiar’s website staan, door op deze communicatielink te klikken of door ons aan te schrijven op Meguiar’s Holland B.V. Postbus 3303, 2601 DH Delft.

 • Vragen over dit beleid en onze privacy-richtlijn

Mocht u vragen hebben over deze richtlijn of een privacy-richtlijn voor een land of een website of de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, dan kunt u contact met ons opnemen via deze communicatielink of door ons aan te schrijven op Meguiar’s Holland B.V. Postbus 3303, 2601 DH Delft.

 • Wijzigingen in dit beleid en onze privacy-richtlijn

Meguiar’s behoudt zich het recht voor om deze richtlijn op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen door een herziene versie van deze richtlijn op onze Meguiar’s website te publiceren. Meguiar’s behoudt zich tevens het recht voor om onze privacy-richtlijnen voor een land of website op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen door de herziene privacyverklaring op de van toepassing zijnde Meguiar’s website te publiceren. Als wij deze richtlijn of enige privacyverklaring aanpassen, zullen de wijzigen uitsluitend van toepassing zijn op de persoonlijke informatie die wij vergaren nadat wij de herziene richtlijn of privacyverklaring op de van toepassing zijnde Meguiar’s website hebben gepubliceerd.

Verkooppunten

400+ verkooppunten in Nederland!

Meguiar’s heeft veel verkooppunten door heel Nederland, grote kans dat er bij jou in de buurt ook een winkel te vinden is!

Klik hier om het dichtstbijzijnde verkooppunt te vinden.