De auto mooi en schoon houden is niet altijd even makkelijk. Zeker nu de herfst langzaam zijn intrede gaat doen, is het hard nodig de auto goed bij te houden. En daarvoor heb je producten nodig! Meguiar’s Holland gaat ervoor zorgen dat 1 persoon in Nederland voorlopig alle producten heeft die nodig zijn om de auto in topstaat te krijgen én houden! Voor de tweede keer in Nederland geven we namelijk alles weg wat we maken*. Met andere woorden: win one of all! Nooit eerder gaf Meguiar’s Holland zo’n groot prijzenpakket weg, van de Ultimate Wash & Wax tot onze kits en dit jaar aangevuld met de MT310 Dual Action Polisher en Pads! Wil je het winnen? Volg de 3 stappen hieronder om mee te doen:

 1. Ga naar de Meguiar’s Holland Facebook pagina  en volg de instructies op de pagina.
 2. Alleen mensen woonachtig in Nederland kunnen meedoen aan deze Win One of All actie en deelnemers moeten ouder dan 18 jaar zijn.
 3. De winnaar wordt willekeurig gekozen door Meguiar’s Holland en deze beslissing is definitief. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Meguiar’s Holland neemt contact op met de winnaar en vervolgens zal de prijs overhandigd worden.
 4. De winnaar zal via de Meguiar’s Facebook pagina bekend gemaakt worden op dinsdag 20 september.

*Een volledige lijst met consumenten producten die weggegeven worden in de ‘Win one of all!’- actie kan opgevraagd worden via klantenservice@meguiars.com. De verkoopwaarde van deze prijs ligt rond de €2000, 00.

Meguiar's Win one of all actie


Meguiar’s Holland Facebook regelement voor acties:

  1. Dit regelement en andere regels (‘actie reglement’) die door Meguiar’s Holland (het ‘Bedrijf’) opgesteld zijn, zijn van toepassing op iedere weggeef actie of andere actie (‘Acties’) die door het Bedrijf of namens het Bedrijf plaats vinden.
   Door deel te nemen aan de actie ga je met het actie reglement akkoord dat door het Bedrijf opgesteld is. Daarnaast zijn alle beslissingen die genomen worden door het Bedrijf definitief en hierover kan niet gecorrespondeerd worden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deelnemers of winnaars te diskwalificeren van deelname aan acties.
  2. Alle deelnemingen aan acties moeten plaatsvinden op door het Bedrijf gespecificeerde wijze en binnen de periode waarin de Acties lopen. Een late deelname of incomplete deelname zal worden gediskwalificeerd. Een bewijs van een post (indien relevant) is geen bewijs van levering. Er kan geen verantwoording worden genomen voor deelname die zoek raken, vertraagd worden, misplaatst raken of beschadigd raken tijdens het plaatsen op de door het Bedrijf bepaalde locatie.
  3. Alleen een persoon (dus geen bedrijf) kan deelnemen aan Acties van het Bedrijf en, tenzij anders aangegeven, is het aantal personen per adres gelimiteerd tot 1. De prijs kan beschikbaar worden gesteld door een derde partij. Het Bedrijf behoud zich het recht voor om naar eigen goeddunken een prijs te vervangen door een geldbedrag of een prijs met een vergelijkbare waarde. Alleen huidige consumer producten die op voorraad zijn, zijn onderdeel van Acties.
  4. De winnende inzending zal gekozen worden door Meguiar’s Holland en deze inzending zal het meest voldoen aan de criteria die gesteld zijn voor de Actie.
  5. Elke Actie is opengesteld voor deelnemers ouder dan 18 jaar, tenzij anders vermeld. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van: a. Het Bedrijf, b. derde partijen waarmee Het Bedrijf samenwerkt tijdens een Actie.
  6. Door deel te nemen aan een Actie:
   a. Ga je ermee akkoord dat het Bedrijf en eventuele derde partijen aangewezen door het Bedrijf voor het doel van de Actie en het organiseren van de Actie danwel sponsoren van een actie toestemming hebben om naam en gelijkenis te gebruiken met als doel het organiseren of managen van de Competitie en voor andere gerelateerde doeleinden;
   b. Erken je dat, wanneer een Actie op Facebook plaats vindt, je informatie openbaar maakt aan het Bedrijf en derde partijen waarmee het Bedrijf samenwerkt en niet aan Facebook Nederland of Facebook Inc ( samen ’Facebook’)
   c. Behoud Het Bedrijf zich het recht voor je van tijd tot tijd informatie te sturen over diverse producten en diensten waarvan het bedrijf denkt dat deze interessant zijn voor je. Als je deze informatie niet wenst te ontvangen, volg dan de instructies zodra je de informatie ontvangen hebt.
   d. Accepteer je dat alle deelnamen die ontvangen worden eigendom worden van het Bedrijf en niet terug gezonden worden. Uiteraard behoud je alle rechten als je copyright en andere intellectuele eigendomsrechten bezit over de toegezonden inzendingen, maar door deelname aan de Actie erken je dat het Bedrijf het recht deze gratis de inzending te her-publiceren.
   e. Garandeer je het Bedrijf dat een inzending voor de Actie volledig aan jou toebehoort en niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd is van een enig ander materiaal en dat de inzending voor de Actie geen enkele wijze schade toebrengt aan, of privacy schend van, of anderszins inbreuk pleegt op, of inbreuk maakt op het wettelijk of regelgevend recht of op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
  7. Je hebt de mogelijkheid je in te schrijven voor een nieuwsbrief of een andere service die het Bedrijf aan biedt. Dit niet doen of wel doen heeft geen invloed op de Actie of uitkomst van de Actie.
  8. Als je gekozen wordt tot winnaar, zal je additionele informatie moeten verstrekken (waaronder, indien nodig geacht, identificatie bijvoorbeeld ivm leeftijd) en/of additionele documenten invullen en deze retourneren naar het Bedrijf binnen een gestelde termijn. Mocht deze additionele informatie niet binnen de gestelde termijn beschikbaar zijn gesteld of de notificatie van het Bedrijf wordt geretourneerd als zijnde niet-leverbaar, dan zal dit resulteren in diskwalificatie als winnaar en dan zal een alternatieve winnaar geselecteerd worden.
  9. De naam (namen) van de winnaar (winnaars) en de details van de inzending zullen op aanvraag beschikbaar worden gesteld aan iedereen die dit bij ons aanvraagt binnen een periode van drie (3) maanden na sluiting van de Actie. Verzoeken kunnen worden ingediend via ons postadres of via ons algemene emailadres, indien een verzoek wordt ingediend via post dan moet een voorgefrankeerde retourenvelop bijgevoegd worden.
  10. Als je gekozen bent als winnaar van een Actie:
   a. Het in ontvangst nemen van de prijs is afhankelijk van het door de winnaar voldoen aan alle geldende wetten, regels en voorschriften waaronder, zonder beperking, het Actie Regelement van het Bedrijf.
   b. De winnaar erkent en gaat ermee akkoord dat noch het bedrijf noch een derde partij waarmee het bedrijf samenwerkt, noch werknemers, agenten of onderaannemers enige vorm van aansprakelijkheid hebben tot de winnaar in verband met het gebruik en/of bezit van de prijs. Op voorwaarde dat niets in deze regels zal uitsluiten of beperken de aansprakelijkheid van enige partij voor lichamelijk letsel of dood ten gevolge van nalatigheid of andere oorzaken die niet uitgesloten kunnen worden of beperkt door de wet.
  11. Als een Actie op Facebook plaats vindt ga je ermee akkoord dat Facebook, zijn directie, werknemers en agenten gevrijwaard zijn van claims en schade, bekend of niet bekend, die zich voordoet buiten of op enige manier binnen de Actie.
  12. Tenzij anders vermeld zal het Bedrijf degene zijn die de Actie promoot. In het geval van twijfel, als de Actie op Facebook plaats vind zal er geen geval sponsoring, onderschrijving, beheer of associatie zijn met Facebook.
  13. Als deze regels geacht worden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijken te zijn, zullen de betrokken regels worden geschrapt uit het Actie Regelement maar alle overige bepalingen blijven volledig van kracht.
  14. Het is niet nodig om een aankoop te doen om aan Actie’s mee te doen, ook is het niet nodig geregistreerde gebruiker van Facebook. Als u aan deze wedstrijd deel wilt nemen zonder een Facebook-account, kunt u een e-mail sturen met uw aanmelding via het online formulier en vermeld dan de naam van de actie in het berichtvak.